Segueix-nos

DADES IDENTIFICADORES DE LA SOCIETAT

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús del web creandfundacio.com (d’ara endavant, “el WEB”), del qual és propietari CRÈDIT ANDORRÀ, SA, societat domiciliada a Andorra la Vella, avinguda Meritxell, 80, AD 500, inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb el número 1673, llibre B-1, foli 70, inscripció de data 26 de novembre de 1970, telèfon 888888, i adreça electrònica de contacte fundacio@creditandorra.ad.
L’accés al WEB és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia.
A través del WEB li facilitem informació general dels serveis que prestem.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

CRÈDIT ANDORRÀ, SA no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, com a conseqüència de l’ús de la informació, del contingut del WEB i dels programes que incorpora, i que puguin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del WEB o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. La informació que conté el WEB és la vigent en la data de la darrera actualització, i CRÈDIT ANDORRÀ, SA no garanteix l’absència d’errors en l’accés al WEB ni en el contingut, però adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los o actualitzar-los tan aviat com es detectin.
CRÈDIT ANDORRÀ, SA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense avís previ, la informació que conté el WEB, així com la configuració i presentació d’aquest. En cas que s’hagin de dur a terme tasques de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, CRÈDIT ANDORRÀ, SA es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ l’accés al WEB, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sens perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L’ús que es pugui fer d’aquest WEB és responsabilitat de l’usuari. Així mateix, CRÈDIT ANDORRÀ, SA no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant possibles enllaços que pugui contenir el WEB.

SERVEIS I PRODUCTES DEL WEB

El WEB pot contenir enllaços a webs aliens, que es posen a disposició de l’usuari amb l’única finalitat de facilitar-li l’accés a continguts, productes o serveis que puguin ser del seu interès i que CRÈDIT ANDORRÀ, SA no gestiona ni controla en cap moment. La inclusió dels enllaços a portals de tercers no implica en cap cas una vinculació entre CRÈDIT ANDORRÀ, SA i els titulars dels portals enllaçats.
CRÈDIT ANDORRÀ, SA no assumeix cap mena de responsabilitat directa ni indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels serveis i continguts propietat de tercers, o que aquests gestionin o controlin, encara que s’hi pugui accedir a través del WEB. A tots els efectes legals, s’entén que qualsevol relació contractual o extracontractual que l’usuari tingui amb tercers amb qui hagi contactat mitjançant el WEB és exclusivament entre l’usuari i els tercers.
L’usuari accepta que CRÈDIT ANDORRÀ, SA no tingui cap responsabilitat sobre els danys o perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats amb motiu de les negociacions, converses o relacions contractuals o extracontractuals entre l’usuari i tercers amb qui hagi contactat per mitjà del WEB. L’usuari haurà de prendre coneixement de les indicacions, dels avisos o de les advertències legals que els portals de tercers puguin establir per al seu ús.

RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es faci dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús del WEB contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents webs personals o correus electrònics, o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de propietat intel·lectual de tercers; la recollida o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o de manera que contravingui les disposicions de la Llei qualificada 29/2021, de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces electròniques amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, scam 419, pharming o difusió de virus (troians, etc.), o qualsevol altre mena d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu. Queda expressament prohibit accedir, modificar o visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors del WEB.
Davant de qualsevol problema que es pugui produir en els servidors i sistemes de seguretat del WEB com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats pel WEB en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats, de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes ni els drets d’altres usuaris.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COOKIES

La informació completa relativa a la normativa de protecció de dades personals està publicada en aquest mateix WEB, concretament en els apartats específics sobre “Política de privacitat” i “Política de cookies”, situats a continuació d’aquest avís legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts que puguin aparèixer al WEB, tals com fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, noms de domini, marques, informació i contingut recopilat de tot el web, etc., així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font, són propietat de CRÈDIT ANDORRÀ, SA o, si escau, de tercers que li han cedit els drets d’ús corresponents, que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar i que, per tant, estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual. No es podran realitzar actes totals ni parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació pública del WEB sense el consentiment previ i per escrit de CRÈDIT ANDORRÀ, SA. L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis del WEB no implica cap dret pel que fa a la transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel·lectual, sense l’autorització prèvia i expressa atorgada específicament a aquest efecte per part de CRÈDIT ANDORRÀ, SA o del tercer titular dels drets, si escau. Els usuaris del WEB només podran fer un ús privat i personal dels continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i fer còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús del WEB o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

COMPROMISOS

CRÈDIT ANDORRÀ, SA es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions del WEB a causa del manteniment o l’actualització incompleta o defectuosa de la informació que contenen aquestes seccions del WEB com a conseqüència del que s’ha esmentat en aquest apartat.
CRÈDIT ANDORRÀ, SA es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels errors esmentats.

ACCEPTACIÓ

L’ús del WEB implica l’acceptació expressa i plena d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís (excepte la Política de privacitat, que caldrà acceptar expressament).
En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi al WEB, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sens perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets del WEB.

LLEI 20/2014, de 16 D’OCTUBRE, REGULADORA DE LA CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA I DELS OPERADORS QUE DESENVOLUPEN LA SEVA ACTIVITAT ECONÒMICA EN UN ESPAI DIGITAL
CRÈDIT ANDORRÀ, SA es compromet a complir les obligacions derivades de la Llei 20/2014, de 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital.

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLES

Aquestes condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència dels tribunals andorrans.