Segueix-nos

L’objectiu d’aquesta política de privacitat és explicar, d’acord amb el que disposa la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant, LQPD) i els reglaments que la despleguen, la forma en què CRÈDIT ANDORRÀ, SA tractarà les dades personals que pugui recollir dels seus clients i dels usuaris d’aquesta pàgina web.

CRÈDIT ANDORRÀ, SA es compromet a protegir la seva privacitat i a desenvolupar la tecnologia que li proporcioni l’experiència més segura en aquesta pàgina web.

Aquesta declaració de privacitat és vàlida per a la pàgina web creandfundacio.com i regula la recollida i l’ús de les dades. Amb l’acceptació d’aquesta política de privacitat, consent les pràctiques que s’hi descriuen.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

Qualsevol dada personal i informació que ens proporcioni les tractarà CRÈDIT ANDORRÀ, SA, en qualitat de responsable del tractament. CRÈDIT ANDORRÀ, SA és el titular d’aquest lloc web i les seves dades identificadores són:

 • Identitat: 
 • Adreça postal: Avinguda Meritxell, 80, AD500 Andorra la Vella
 • Telèfon: 00 376 888888
 • Correu electrònicfundacio@creand.ad
 • Contacte del delegat de protecció de dades: dpo@creand.ad

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM?

En compliment del que disposa la LQPD i els reglaments que la despleguen, l’informem, com a usuari d’aquest lloc web, que les dades objecte de tractament són les categoritzades a l’apartat següent (CATEGORIES DE DADES OBJECTE DE TRACTAMENT).

Seran objecte de tractament totes les dades personals recollides directament de l’interessat o bé mitjançant el seu gestor, comercialitzador o qualsevol altre col·laborador, incloent-hi els documents que les continguin i els que es puguin obtenir mitjançant la gravació de converses telefòniques, dades biomètriques i de geolocalització, abans, durant i després de la formalització d’una sol·licitud, precontracte o servei relatius a qualsevol dels productes comercialitzats per CRÈDIT ANDORRÀ, SA que siguin necessaris per a l’estudi, l’emissió, el desenvolupament i l’execució de la relació contractual.

Amb caràcter general, només es tractaran dades personals de menors d’edat quan els seus pares o tutors legals hagin prestat el seu consentiment per al tractament que sigui necessari en execució del corresponent contracte o servei, en compliment d’una obligació legal o interès legítim, sempre que s’hagi fet la corresponent ponderació de drets i sense perjudici de l’exercici dels drets que la normativa de protecció de dades personals atorga a l’interessat.

CATEGORIES DE DADES OBJECTE DE TRACTAMENT

Amb caràcter general, les categories de dades personals objecte de tractament en l’emissió d’una oferta, precontracte o contracte que CRÈDIT ANDORRÀ,SA ofereixi per qualsevol mitjà seran dades de caràcter identificatiu de l’interessat, així com les referents a les seves característiques personals, circumstàncies socials o qualsevol altra que pugui ser necessària per a la seva execució.

Amb caràcter més específic:

 • Dades relatives a les pòlisses per a la contractació i el manteniment de productes i serveis comercialitzats (propis o de tercers), particularment:
 • Dades de contractació: productes i serveis contractats o sol·licitats, condició de titular o autoritzat del compte, dades de categorització segons la normativa en matèria de mercats de valors i instruments financers (normativa MIFID), informació sobre inversions fetes i la seva evolució i informació sobre els moviments de les operacions de finançament.
 • Dades financeres bàsiques: saldos actuals i històrics de productes i serveis i historial de pagament dels productes i serveis contractats.
 • Dades de tercers que figurin als extractes i rebuts de comptes corrents: informació relativa als apunts i moviments que facin tercers emissors als seus comptes.
 • Dades de la possible condició d’accionista de l’entitat.
 • Dades de les comunicacions mantingudes: les que haguem pogut obtenir de xats, videoconferències, enregistrament de trucades telefòniques o altres mitjans equivalents.
 • Dades de navegació pròpies: les dades que puguem obtenir de la seva navegació per la nostra pàgina web, possibles aplicacions mòbils, ID del dispositiu, adreça IP i si ha acceptat l’ús de cookies.
 • Dades obtingudes de fonts d’accés al públic, registres públics o fonts externes.

Finalment, en els formularis de contacte que, en qualsevol format, CRÈDIT ANDORRÀ, SA posi a la seva disposició una vegada lliurada la informació prèvia a la recollida de dades amb remissió a aquesta política de privacitat, seran objecte de tractament les dades necessàries per poder establir el contacte sol·licitat.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

CRÈDIT ANDORRÀ, SA podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació, sempre que ho consenti en part o en la seva totalitat:

Finalitat 1: Per a l’oferta comercial i la publicitat de tot tipus de productes i serveis relacionats amb el sector bancari-financer i assegurador de totes les entitats que formen part del Grup Creand, per qualsevol dels canals que el banc tingui operatius.

Finalitat 2: Per a l’anàlisi i l’estudi de les seves dades amb la finalitat de segmentar i elaborar perfils de cara a la valoració de riscos i la confecció de noves propostes comercials de productes.  

Finalitat 3: Per a la cessió de dades a tercers, en particular perquè el banc pugui cedir les seves dades a empreses participades de Grup Creand o a d’altres amb les quals el banc tingui acords i les activitats de les quals estiguin relacionades amb el sector bancari, serveis d’inversió, tinença d’accions, capital risc i immobiliàries, distribució de béns o serveis, i assegurador, per tal que li puguin fer arribar ofertes comercials dels productes que comercialitzen.

Així mateix, l’informem que el consentiment exprés que ens atorga es mantindrà vigent mentre no el revoqui o, si no l’ha emès, mentre es mantingui la relació contractual entre vostè i el Banc, amb les excepcions exposades a la clàusula relativa al termini de conservació de les dades.

El tractament de les dades personals per a la prevenció del frau o del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, i altres finalitats reguladores, té com a base jurídica el compliment d’una obligació legal de CRÈDIT ANDORRÀ, SA, en la seva condició de responsable del tractament.

QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les seves dades personals es tractaran mentre sigui vigent la relació contractual i les relacions comercials i de negoci, o mentre es mantingui la vigència del consentiment atorgat per a les finalitats específiques referides anteriorment.

Un cop acabada la relació contractual o revocat el consentiment atorgat, les dades que no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir deixaran de ser tractades i només es conservaran, exclusivament, per complir les obligacions legals imposades al Banc o a les filials del Grup Creand, i per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals subscrites.

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Amb caràcter general, CRÈDIT ANDORRÀ, SA no comunicarà les seves dades a tercers si no té el seu consentiment exprés per fer-ho. Per a les finalitats esmentades anteriorment, i només quan sigui necessari, les seves dades personals es podran transmetre a:

 1. Encarregats del tractament de CRÈDIT ANDORRÀ, SA que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat de què es tracti, cosa que faran seguint les instruccions de CRÈDIT ANDORRÀ, SA, en la condició de responsable del tractament, de conformitat amb la seva política de privacitat i amb qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada i establerta per CRÈDIT ANDORRÀ, SA.
 1. Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats que s’hi defineixin.

En el marc de les comunicacions anteriors, i quan sigui necessari fer transferències internacionals de dades, només es transferiran als països on existeixi una decisió d’adequació de la Comissió Europea. En el cas de països tercers, es requerirà l’adopció de garanties addicionals en els termes que exigeixi la normativa vigent.

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES DADES?

En la seva condició d’interessat, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat i revocació del consentiment, d’acord amb el que disposa la LQDP, mitjançant comunicació escrita adreçada a dpo@creand.ad o bé a Crèdit Andorra, SA, Avinguda Meritxell, 80, AD500 Andorra la Vella. Hi haurà d’adjuntar una còpia del passaport o un altre document d’identitat per tal que puguem comprovar la seva identitat (aquestes dades només es tractaran per a la finalitat exclusiva de tramitar l’exercici dels seus drets).

En el cas que consideri que no ha vist satisfets els seus drets o davant qualsevol vulneració, podrà presentar la reclamació pertinent davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

QUINA ÉS LA BASE LEGÍTIMA PER TRACTAR LES SEVES DADES?

 • La formalització d’un contracte o servei subscrit amb CRÈDIT ANDORRÀ, SA.
 • El seu consentiment exprés per a les finalitats descrites a l’apartat corresponent i requerit en aquesta política de privacitat.
 • L’interès legítim en els termes que defineix la normativa vigent.

PUC RETIRAR EL CONSENTIMENT DONAT?

El consentiment donat per a qualsevol de les finalitats específiques referides es pot retirar en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. En aquests supòsits, CRÈDIT ANDORRÀ, SA deixarà de tractar les dades personals o, si escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

AMB QUINES MESURES DE SEGURETAT PROTEGIREM LES SEVES DADES

CRÈDIT ANDORRÀ, SA li garanteix que el tractament que farà de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori i el tractament o accés no autoritzats.

POSSIBLES CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat està subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació li serà degudament notificada perquè estigui informat dels canvis i hi pugui atorgar el seu consentiment exprés.