Segueix-nos

L’objectiu d’aquesta política de privacitat és explicar, d’acord amb el que disposa la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals (en endavant, LQPD) i els reglaments que la despleguen, la forma en què FUNDACIÓ PRIVADA CRÈDIT ANDORRÀ tractarà les dades personals que pugui recollir dels seus membres i dels usuaris d’aquesta pàgina web.

FUNDACIÓ PRIVADA CRÈDIT ANDORRÀ es compromet a protegir la seva privacitat i a desenvolupar la tecnologia que li proporcioni l’experiència més segura en aquesta pàgina web.

Aquesta declaració de privacitat és vàlida per a la pàgina web creandfundacio.com i regula la recollida i l’ús de les dades. Amb l’acceptació d’aquesta política de privacitat, consent les pràctiques que s’hi descriuen.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

Qualsevol dada personal i informació que ens proporcioni les tractarà La Fundació, en qualitat de responsable del tractament. La Fundació és el titular d’aquest lloc web i les seves dades identificadores són:

 • Identitat: FUNDACIÓ PRIVADA CRÈDIT ANDORRÀ
 • Adreça postal: Avinguda Meritxell, 80, AD500 Andorra la Vella
 • Telèfon: 00 376 888880
 • Correu electrònicfundacio@creand.ad
 • Contacte del delegat de protecció de dades: dpo@creandgroup.ad

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM?

En compliment del que disposa la LQPD i els reglaments que la despleguen, l’informem, com a usuari d’aquest lloc web, que les dades objecte de tractament són les categoritzades a l’apartat CATEGORIES DE DADES OBJECTE DE TRACTAMENT.

Les dades personals que tractem des de la Fundació ens han estat comunicades directament pels usuaris del lloc web tant per a la subscripció al servei de newsletter de la Fundació, com per al registre als diferents programes i activitats organitzades per aquesta en el marc de les seves línies d´actuació.  

Seran objecte de tractament totes les dades personals recollides directament de l’interessat o bé mitjançant el seu tutor o representat legal.

Amb caràcter general, només es tractaran dades personals de menors d’edat quan els seus pares o tutors legals hagin prestat el seu consentiment per al tractament que sigui necessari per a les finalitats específiques derivades de qualsevol relació o servei mantingut amb la Fundació, en compliment d’una obligació legal o interès legítim, sempre que s’hagi fet la corresponent ponderació de drets i sense perjudici de l’exercici dels drets que la normativa de protecció de dades personals atorga a l’interessat.

CATEGORIES DE DADES OBJECTE DE TRACTAMENT

Les dades que es tracten per a la solicitud de beques de postgrau, son:

 • Dades identificadores i de contacte del sol.licitant, i en el seu cas, dels pares o tutors.
 • Dades acadèmiques dels estudis realitzats i/o en curs i dels que es desitjin realitzar.
 • Imatges captades a possibles esdeveniments organitzats per la Fundació.

Les dades que es tracten per a donar-se d´alta al servei de newsletter, son:

 • Dades identificadores i de contacte

Les dades que es tracten per a la inscripció als diferents cursos, xerrades, tallers, sortides i altres activitats, en el marc del programa d´Envelliment saludable que es desenvolupen a L´espai, el centre social d´activitats i formació per persones més grans de 60 anys, son:

 • Dades identificadores i de contacte.
 • Dades sobre condició de membre de FUNDACIÓ PRIVADA CRÈDIT ANDORRÀ.
 • Dades sobre condició de soci de l´Associació de Gent Gran Voluntària.
 • Dades d´accés a la plataforma de formació (Aula Virtual de L´Espai).
 • Dades identificadores i de contacte per a la subscripció al blog de l´Espai.
 • Imatges captades a possibles esdeveniments organitzats per la Fundació.

Les dades que es tracten en el marc de la col·laboració amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) per a la inscripció al Programa Sènior Universitari en Cultura, Ciència i Societat del Campus de l´Experiència, son:

 • Dades identificadores i de contacte.
 • Dades sobre estudis i professió.
 • Imatges (fotografia de carnet del sol·licitant).
 • Imatges captades a possibles esdeveniments organitzats per la Fundació.

Les dades que es tracten en el marc de la col·laboració amb la Universitat d´Andorra en el seu marc de formació per a la divulgació del coneixement, son:  

 • Dades identificadores i de contacte, estudis previs i coneixement de llengües.
 • Imatges captades a possibles esdeveniments organitzats per la Fundació.

Les dades que es tracten en l´àmbit d´actuació per a la participació al programa “La salut al dia” en el marc de la col·laboració amb les diferents associacions d´afectats per malalties que provoquen un impacte social, així com altres col·laboracions amb institucions de caràcter social, cultural i educatiu, son:

 • Imatges captades a possibles esdeveniments organitzats per la Fundació.

Dades obtingudes en entorns digitals

 • Xarxes socials: facebook, twitter, instagram, linkdIn, youtube

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES

La Fundació, mitjançant aquest lloc web o altres canals que pugui posar a la seva disposició podrà recollir les categories de dades personals anteriorment referides per a les següents finalitats:

 • Per a la participació en el programa de sol·licitud de beques de postgrau sota la base legítima del seu consentiment exprés en el moment en que formalitza el formulari d´inscripció.
 • Per a la subscripció al servei de newsletter de la Fundació: en aquest cas per a la gestió d´alta al servei i poder enviar-li informació sobre activitats de la Fundació que puguin ser del seu interès, sota la base legítima del seu consentiment exprés que li sol·licitem en el moment de donar-se d´alta al servei a la pàgina web així com als diferents formularis on puguem recollir les seves dades personals.
 • Per al registre i accés com a usuari de la plataforma de formació virtual (Aula Virtual de L´Espai) sota la base legítima de l´execució de la relació contractual, de caràcter gratuïta, entre l´usuari i la Fundació.
 • Per a la gestió de la subscripció a cursos, xerrades, tallers, concerts, sortides i altres activitats en el marc del programa d´Envelliment saludable que es desenvolupen a L´espai, el centre social d´activitats i formació per persones més grans de 60 anys, sota la base legítima de l´execució de la relació contractual, de caràcter gratuïta, entre el participant i la Fundació.
 • Per a la gestió de la inscripció al Programa Sènior Universitari en Cultura, Ciència i Societat, Campus de l´Experiència en el marc de la col·laboració amb la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), sota la base legítima del seu consentiment exprés en el moment en què formalitza el formulari d´inscripció.
 • Per a la participació en projectes de formació per a la divulgació del coneixement desenvolupats per la Fundació en el marc de la col·laboració amb la Universitat d´Andorra, sota la base legítima del seu consentiment exprés en el moment en que formalitza el formulari d´inscripció.
 • Per a la difusió de les imatges enregistrades dels diferents actes i esdeveniments organitzats per la Fundació amb finalitats d´interès social, cultural i educatiu i de publicitat corporativa als diferents mitjans de comunicació, i altres com xarxes socials, la galeria multimèdia o pàgina web de la Fundació, sota la base legítima de l´interès legítim que ha estat degudament ponderat conforme al que disposa la normativa aplicable.
 • Per a publicitar les diferents activitats a les xarxes socials (facebook, twitter, instagram, linkdIn i youtube) sota la denominació de CreandFundació.

QUANT DE TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?

Les seves dades personals es tractaran mentre es mantingui activa la relació entre la Fundació i l´usuari. És a dir, mentre els usuaris inscrits al servei de newsletter no es donin de baixa o revoquin el seu consentiment.

Finalitzada aquesta relació, les dades que no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir deixaran de ser tractades i només es conservaran, exclusivament, per complir les obligacions legals imposades a la Fundació o a les filials del Grup Creand, i per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals mantingudes.  

A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?

Amb caràcter general, la Fundació no cedeix les dades a tercers ni realitza transferències internacionals de dades. No obstant compta amb col·laboradors de tercers proveïdors de serveis que poden tenir accés a dades personals i que les tracten per compta de la Fundació com a conseqüència de la seva prestació de serveis. Per a la seva selecció compta amb criteris estrictes per donar compliment al que disposa l´article 31 de la normativa aplicable de protecció de dades.  

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES DADES?

En la seva condició d’interessat, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat i revocació del consentiment, d’acord amb el que disposa la LQDP, mitjançant comunicació escrita adreçada a dpo@creandgroup.ad o bé a FUNDACIÓ PRIVADA CRÈDIT ANDORRÀ, Avinguda Meritxell, 80, AD500 Andorra la Vella. Hi haurà d’adjuntar una còpia del passaport o un altre document d’identitat per tal que puguem comprovar la seva identitat (aquestes dades només es tractaran per a la finalitat exclusiva de tramitar l’exercici dels seus drets).

En el cas que consideri que no ha vist satisfets els seus drets o davant qualsevol vulneració, podrà presentar la reclamació pertinent davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA).

QUINA ÉS LA BASE LEGÍTIMA PER TRACTAR LES SEVES DADES?

 • La formalització d’un contracte o servei subscrit amb FUNDACIÓ PRIVADA CRÈDIT ANDORRÀ.
 • El seu consentiment exprés per a determinades finalitats descrites a l’apartat corresponent a finalitats del tractament.
 • L’interès legítim per a determinades finalitats descrites a l´apartat corresponent a finalitats del tractament, en els termes que defineix la normativa vigent.

PUC RETIRAR EL CONSENTIMENT DONAT?

El consentiment donat per a qualsevol de les finalitats específiques referides es pot retirar en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. En aquests supòsits, La Fundació deixarà de tractar les dades personals o, si escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

AMB QUINES MESURES DE SEGURETAT PROTEGIREM LES SEVES DADES

La Fundació li garanteix que el tractament que farà de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori i el tractament o accés no autoritzats.

POSSIBLES CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat està subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació li serà degudament notificada perquè estigui informat dels canvis i hi pugui atorgar el seu consentiment exprés.